Privacybeleid

Praktijk Mees hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.


Daarom deze privacyverklaring. 

Uw dossier

Ik ben als orthopedagoog verplicht om een (digitaal)dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. 

Het gaat bijvoorbeeld om persoonsgegevens, voortgang van de behandeling, het behandelplan, correspondentie en verslagen. Praktijk Mees heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De dossiers worden vijftien jaar bewaard, volgens de wettelijke termijn. 

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Ik heb als orthopedagoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. 

Rechten

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders/verzorgers zijn rechten uit. Is een kind tussen 12 en 16 jaar oud, dan kunnen het kind en zijn/haar gezaghebbende ouders/verzorgers beiden zijn/haar rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn/haar rechten zelfstandig uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met mij opnemen. 

Praktijk Mees Sandra Scholten-Meijer, orthopedagoog (NVO en SKJ) 

Slenerend 1 

7844MA 

Veenoord 

0591-239344 

sandra@meesemmen.nl