Hoe gaat Mees te werk

01
01
Lerarenopleiding PABO

Het grootste verschil tussen de lerarenopleiding en de pabo is de doelgroep waarvoor je opgeleid wordt. Bij de pabo word je opgeleid als leerkracht in het basisonderwijs, dus jonge kinderen. Bij een lerarenopleiding word je opgeleid als docent voor het middelbaar onderwijs of het mbo. Je focust je dan ook op een specifiek vak, bijvoorbeeld wiskunde, Nederlands of geschiedenis.

02
02
Opleiding Remedial Teacher

Tijdens de remedial teaching opleiding leer je op een professionele wijze hulp verlenen aan leerlingen die pedagogische en/of didactische hulp nodig hebben. Na de RT opleiding ben je in staat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op de leergebieden lezen, spellen, schrijven en rekenen te begeleiden.

03
03
Behandelplan

Aan de hand van de gegevens uit het onderzoek maak ik een behandelplan. Hierin wordt beschreven wat de doelen zijn, waaraan uw kind en ik gaan werken.

04
04
Begeleiding

Ik werk waar mogelijk in aansluiting met de methodes die uw kind op school gewend is te gebruiken. Ik werk met een combinatie van materialen, methodes, computerprogramma’s en spelvormen. Uw kind krijgt oefeningen mee om de aangeboden stof thuis verder te kunnen oefenen. In overleg met school kan uw kind ook tijdens de lessen op school oefenen met de kennis die geoefend is bij Mees. De sessies duren ongeveer 45 minuten. De school wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind. En waar nodig betrokken bij de begeleiding. Het contact met school is voor de behandeling van wezenlijk belang. Uw kind is gebaat bij een prettige samenwerking tussen ouders, school en Mees.

05
05
Evaluatie

Door middel van toetsen en observatieverslagen wordt de vooruitgang bijgehouden. Na de afgesproken periode wordt het plan geëvalueerd en met u en school besproken. In dit gesprek wordt bepaald hoe het vervolgtraject er uit zal zien. In sommige gevallen zal de begeleiding beëindigd worden, maar in de meeste gevallen zal er een vervolgtraject worden besproken. De evaluatie zal worden beschreven in een verslag.

“Een kind is als een vlinder in de wind
De ene vliegt hoog, de ander laag,
maar ieder doet het op zijn eigen manier
Het leven is geen competitiestrijd
Ieder kind is anders
Ieder kind is speciaal
Ieder kind is mooi”
in 2015 ben ik begonnen om deze mooie woorden in mijn praktijk toe te passen.
Samen, met mijn cliënt en zijn of haar ouders, op zoek. Werken vanuit kwaliteiten. Met als doel de cliënt op zijn of haar pad te zetten,
MEE met Sandra. (MEES)